معرفی سفیر یا نمایندگی
جدول هزينه تأييد اسناد تجاری بين شرکت‌ها

 

جدول هزينه تأييد اسناد تجاری بين شرکت‌ها به يورو

رديف

نوع سند

جمع مبلغ ارزش فاکتور به يورو

مبلغ نسخه اول به يورو

مبلغ نسخه کپی به يورو

۱

وکالت تجاری، بين شرکت‌ها، گواهی شعبه، تأييديه حق نشروفروش، تأييديه نمايندگی فروش و امثال آن

-

۵۳

-

۲

هرنوع گواهی، ازجمله گواهی سلامت و بهداشت محصول

-

۹۹

-

۳

صورت‌حساب گواهی مبداء

۴۷۶ و کمتر از آن

۱۳

۱.۵۰

۴

صورت‌حساب گواهی مبداء

از ۴۷۷ تا ۴۷۶۲

۵۳

۶

۵

صورت‌حساب گواهی مبداء

از ۴۷۶۳ تا ۲۳۸۱۰

۹۹

۱۰

۶

صورت‌حساب گواهی مبداء

از۲۳۸۱۱ تا ۴۷۶۱۹

۱۹۸

۲۰

۷

صورت‌حساب گواهی مبداء

از۴۷۶۲۰ تا ۲۳۸۰۹۵

۳۹۶

۴۰

۸

صورت‌حساب گواهی مبداء

از ۲۳۸۰۹۶ به بالا

۷۹۲

۷۹

IL PAGAMENTO PUÒESSERE EFFETTUATO DIRETTAMENTE AL CONSOLATO CON BANCOMAT O CARTA DI CREDITO

 

ALTRIMENTI SI PUÒEFFETTUARE UN BONIFICO AL SEGUENTE CONTO:

 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IBAN: IT89P0569603221EDCEU0588320

SWIFT: POSOIT22

Intestatario : AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN

Non si accetano pagamenti online

La ricevuta deve avere timbro e firma della banca dove si è effettuato il pagamento

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر